UV inkjet printeriniň prinsipi näme we haýsy meýdanlar ulanylýar?

UV inkjet printer aslynda ulgam gurluşyna görä atlandyrylýar.Iki bölege düşünip bileris.UV ultramelewşe ýagtylygy aňladýar.UV inkjet printeri, ultramelewşe şöhläniň guramagyny talap edýän inkjet printeridir.Enjamyň iş prinsipi, piezoelektrik inkjet printeriniňki bilen deňdir.Aşakda UV inkjet printeriniň ýörelgesi we amaly meýdanlary jikme-jik görkeziler.

 

Uv inkjet printeriniň prinsipi näme?

1. Burun plastinkasyndaky birnäçe burun deşiklerini degişlilikde dolandyrmak üçin ýüzlerçe ýa-da has köp piezoelektrik kristallary bar.CPU-ny gaýtadan işlemek arkaly, sürüjiniň tagtasy arkaly her piezoelektrik kristalyna birnäçe elektrik signallary çykýar we piezoelektrik kristallary deformasiýa edilýär., gurluşdaky suwuk saklaýjy enjamyň göwrümi birden üýtgär we syýa burundan çykar we nokat matrisa emele getirmek üçin hereket edýän obýektiň üstüne gaçar we şeýlelik bilen simwollary, sanlary ýa-da grafikalary emele getirer.

2. Syýa burundan çykarylandan soň, piezoelektrik kristal öňki ýagdaýyna gaýdyp gelýär we syýa üstündäki dartyş sebäpli täze syýa burun içine girýär.Her inedördül santimetrdäki syýa nokatlarynyň ýokary dykyzlygy sebäpli UV inkjet printeriniň ulanylmagy ýokary hilli teksti, çylşyrymly logotipleri we ştrih-kodlary we beýleki maglumatlary çap edip biler we üýtgeýän maglumatlary kodlamagy gazanmak üçin maglumatlar bazasyna birigip biler.

3. UV syýa, adatça, 30-40% esasy rezinden, 20-30% işjeň monomerden we az mukdarda fotoinitiator we şuňa meňzeş tekizleýji serişdeden, defoamerden we beýleki kömekçi serişdelerden durýar.Bejeriş ýörelgesi çylşyrymly.Fotoreaksiýany bejermek prosesi: UV syýa fotoinitiator tarapyndan degişli gyrmyzy ýagtylygy siňdirenden soň, polimerizasiýa we biri-birine baglanyşyk üçin erkin radikallar ýa-da kationiki monomerler döredilýär we derrew suwuklykdan gaty üýtgeýär.UV syýa belli bir aralykda we ýygylykda ultramelewşe ýagtylyk bilen şöhlelenenden soň, ony çalt guradyp bolýar.UV inkjet printerinde çalt guratmak, gowy ýelmeşmek, burnuň ýapylmazlygy we aňsat tehniki hyzmat etmek aýratynlyklary bar.

Uv inkjet printeriniň amaly meýdanlary

UV inkjet printerleri azyk, lukmançylyk, gündelik himiki maddalar, bellik çap etmek, kartoçka çap etmek, gaplamak we çap etmek, lukmançylyk, elektronika, apparat we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Deri ýaly tekiz materiallarda we sumka we karton ýaly önümlerde logotip çap etmek.


Iş wagty: Mart-29-2022